Riksdagen har beslutat om nya regler för utländska förare i yrkestrafik som utför transporter i Sverige. I vissa fall kan även beställaren av en transport bli ansvarig om reglerna inte följs. De nya reglerna började gälla den 15 juni 2022.

De nya reglerna gäller anmälan och kontroll av förare. En arbetsgivare som utstationerar en förare till Sverige för att utföra en transport åt ett transportföretag som är etablerat i ett annat land ska lämna in en utstationeringsdeklaration senast när föraren påbörjar arbetet i Sverige. Om en kopia av deklarationen inte kan visas upp vid en vägkontroll, ska transportföretaget påföras en sanktionsavgift. Det klargörs även att det rör sig om utstationering när en förare som åt ett transportföretag som är etablerat i ett annat land utför inrikestransporter, t.ex. cabotagetransporter, i Sverige.

I vissa fall kan även beställaren av en transport bli ansvarig om transporten utförs av en utstationerad förare utan att en deklaration har lämnats in. Det gäller om t.ex. beställaren anlitar ett transportföretag som saknar rätt tillstånd att utföra transporten eller transportföretaget anlitar en utstationerad förare utan att ha lämnat in utstationeringsdeklaration. Beställaransvaret förutsätter att beställaren känner till eller har skälig anledning att anta att tillstånd saknas. Detta innebär att beställare av transporter måste vidta vissa kontroller av t.ex. förare även vid inrikestransporter som beställs av ett utlandsetablerat transportföretag.

De nya reglerna började gälla den 15 juni 2022.