Om du väljer leasing eller köp på avbetalning kan få stora skattemässiga konsekvenser. Särskilt när det gäller personbilar. Se hur Skatteverkets nya syn på gränsdragningen påverkar ditt företag.

Gränsdragningen mellan leasing, som är ett slags hyresavtal, och avbetalningsköp, som innebär köp på kredit, är inte knivskarp men kan ha stora konsekvenser när det gäller redovisning, inkomstskatt och moms. Momseffekterna gäller särskilt personbilar eftersom moms normalt inte är avdragsgill vid köp av en personbil, halva momsen är däremot avdragsgill vid finansiell leasing. Skatteverket har nu ändrat sin syn på gränsdragningen mellan leasing och avbetalningsköp.

Enligt Skatteverkets uppfattning anses ett leasingavtal vara ett avbetalningsköp när någon av följande två punkter är uppfyllda:

  • Köparen/brukaren är skyldig att köpa ut leasingobjektet när leasingperioden är slut eller är skyldig att anvisa en köpare till leasingobjektet. Att brukaren har rätt men inte skyldighet att köpa ut leasingobjektet förändrar inte dess karaktär av leasingavtal. Det är det finstilta i avtalet som avgör gränsdragningen.
  • Det redan när leasingavtalet ingås är klart att utköpspriset vid leasingavtalets utgång är så lågt att det är uppenbart att det enda ekonomiskt realistiska alternativet är att överta varan. Med andra ord får restvärdet inte sättas för lågt.

Vad får det då för konsekvenser om en transaktion behandlas som leasingavtal eller avbetalningsköp.

Redovisning: Ett leasingavtal behandlas i redovisningen som ett hyresavtal. Den leasade tillgången redovisas inte i balansräkningen, med undantag för eventuell förhöjd engångshyra, och leasingavgifter är kostnader i rörelsen. Undantag från dessa regler finns för koncernredovisningar och mycket stora företag. Vid avbetalningsköp redovisas tillgången som en anläggningstillgång och skulden till kreditgivaren som en skuld. Avskrivning och räntor m.m. redovisas som kostnad, däremot påverkar inte avbetalningarna resultaträkningen.

Inkomstskatt: Normalt gäller samma regler som vid redovisning.

Moms: Här görs en självständig bedömning som kan skilja sig från redovisnings- och inkomstskatteregler. Vid leasing får avdrag göras för ingående moms efterhand som leasingavgifterna faktureras, förutsatt att de är avdragsgilla. Vid avbetalningsköp får hela den ingående mervärdesskatten dras av vid leveransen, förutsatt att den är avdragsgill. För personbilar tillkommer att halva den ingående momsen är avdragsgill vid finansiell leasing och ingen moms är avdragsgill vid avbetalningsköp, undantag finns för t.ex. taxibilar.

Källa: Skatteverkets ställningstagande dnr 202-398393-18/11