Regeringen föreslår ett antal skatteändringar som berör privatpersoner och företag i budgetpropositionen. Här tas frågor som rör företag och företagare upp.

Beskattning av löner och ersättningar

 • Skattereduktion för förvärvsinkomster höjs till max 2 820 kr per år, för 2021 är beloppet max 1 500 kr.
 • Om arbetsgivaren tillhandahåller till anställda för privat användning är detta en skattepliktig förmån. Nu föreslås att en förmån upp till 3 000 kr per år ska vara skattefri.
 • Reglerna för att beräkna nedsättning av förmånsvärde för miljöbilar ändras. Idag görs en jämförelse med anskaffningsvärde för motsvarande konventionell bil. I det kommande systemet sätts förmånsvärdet ned med ett fast belopp. Detta system kommer att omfatta elbilar, laddhybrider, gasbilar och vätgasbilar. Gasbilar kommer att få en högre nedsättning än idag. Elhybridbilar och etanoldrivna bilar kommer inte att omfattas av systemet. Reglerna kommer att omfatta nya bilar som registreras efter den 1 juli 2022.
 • Reglerna om tjänsteställe och skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar och uppdrag ändras. Uppdrag på en annan ort jämställs med tjänsteresor när det gäller möjlighet att göra avdrag för ökade levnadskostnader. Ersättningar som inte överstiger schablonbeloppen undantas från skatteavdrag och arbetsgivaravgifter.
 • Regler om personaloptioner utvidgas till företag upp till 150 anställda, idag gäller reglerna företag med upp till 50 anställda.
 • Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för ungdomar även under sommaren 2022.

Företagsbeskattning

 • Rätt till avdrag för tidigare års underskottsavdrag begränsas vid ägarförändringar efter den 10 juni 2021. Förslaget ska träffa ägarförändringar där underskotten har varit det övervägande skälet till ägarförändringen och ska motverka skatteplanering.
 • Reklamskatten avskaffas helt från 1 januari 2022.
 • Omsättningsgränsen för befrielse från mervärdesskatt höjs från 30 000 kr till 80 000 kr.
 • Moms på reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne sänks till 6 % (nu 12 %) från den 1 juli 2022.
 • Möjlighet till avbetalningsplan för anstånd med skattinbetalningar införs.

Miljöskatter m.m.

 • Reglerna för bonus/malus för fordonsskatter förändras. Utsläppsgränserna för förhöjda koldioxidbeloppet sänks till 75 gram koldioxid per km (nu 90 gram) och den högre nivån för förhöjda koldioxibeloppet till 125 gram (nu 130 gram). Koldioxidgränsen för bonus sänks till 50 gram (nu 60 gram) och bonusen för fordon som släpper ut mer än 0 gram koldioxid sänks till max ca 20 000 kr. Ingen bonus utgår för bilar med nybilspris över 700 000 kr. Reglerna föreslås träda ikraft vid olika tidpunkter.
 • Regeringen kommer att tillskjuta mer medel för bonus under 2021, bakgrunden är att avsatta medel tog slut under augusti 2021.
 • Ingen skatt på kemikalier i kläder och skor.
 • Indexeringen av miljöskatter på avfallsförbränning och kemikalier på viss elektronik höjs från 2023. De nya reglerna innebär att skatten höjs med KPI plus 2 %.

Detta är regeringens förslag. Med hänsyn till det parlamentariska läget kan förhandlingar i riksdagens utskott förväntas och de slutliga riksdagsbesluten kan därför komma att skilja sig från förslagen ovan.

Källa: Prop 2021/22:1